Voor calamiteiten bel: 06 30 81 46 58

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden c.q. het verlenen van diensten waaronder begrepen het verstrekken van adviezen en de inzet van verkeersregelaars, van SAVA Verkeersregelaars B.V. gevestigd te Assen,

2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:per brief, per e-mail, per fax, per sms, per WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4. Door SAVA Verkeersregelaars B.V. te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, schetsen, ontwerpen, plannen, documenten, software, (elektronische) bestanden e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB -sticks e.d.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de uit overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.

7. Indien SAVA Verkeersregelaars B.V. deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. SAVA Verkeersregelaars B.V. hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door SAVA Verkeersregelaars B.V. gedane aanbieding heeft geaccepteerd.

2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan SAVA Verkeersregelaars B.V. een opdracht verstrekt, is SAVA Verkeersregelaars B.V. eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3. Mondelinge afspraken, aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden SAVA Verkeersregelaars B.V. eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van SAVA Verkeersregelaars B.V. zijn vrijblijvend, tenzij ze een

termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft SAVA Verkeersregelaars B.V. het recht het aanbod uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

3. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe c.q. vervolgopdrachten.

4. SAVA Verkeersregelaars B.V. heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Honorarium, prijzen en tarieven

1. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal SAVA Verkeersregelaars B.V. haar honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen c.q. het gebruikelijke uurtarief van SAVA Verkeersregelaars B.V.

2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.

4. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarievenlijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, transportkosten administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Tenzij anders overeengekomen.

5. SAVA Verkeersregelaars B.V. is gerechtigd een overeengekomen vast honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van SAVA Verkeersregelaars B.V. en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.

6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van SAVA Verkeersregelaars B.V. bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor SAVA Verkeersregelaars B.V. (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, CAO wijzigingen, valutaschommelingen, overheidsmaatregelen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door SAVA Verkeersregelaars B.V. ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, hulpmiddelen e.d., is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

8. Bij duurovereenkomsten is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd om jaarlijks een reguliere prijs- c.q. tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. Ingeval SAVA Verkeersregelaars B.V. de prijzen buiten de reguliere jaarlijkse prijs c.q. tariefverhogingen wenst aan te passen, zal zij de wederpartij uiterlijk een maand voor ingangsdatum van de tussentijdse prijs c.q. tariefverhoging schriftelijk informeren. Zowel in geval van reguliere als bij tussentijdse prijs- en tariefverhogingen is de wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst binnen de looptijd van de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Inschakeling derden

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SAVA Verkeersregelaars B.V. het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van SAVA Verkeersregelaars B.V.

Artikel 6: Verplichting van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door SAVA Verkeersregelaars B.V. gewenste wijze aan SAVA Verkeersregelaars B.V. ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan SAVA Verkeersregelaars B.V. verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; c. SAVA Verkeersregelaars B.V. op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot plaats waar de materialen en/of de hulpmiddelen geleverd dienen te worden c.q. de werkzaamheden dienen te worden verricht; d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat SAVA Verkeersregelaars B.V. hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; e. de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht in zodanige staat is dat SAVA Verkeersregelaars B.V. ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten; f. SAVA Verkeersregelaars B.V. tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of hulpmiddelen; g. SAVA Verkeersregelaars B.V. op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht indien noodzakelijk kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De kosten hiervan zijn

voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; h. SAVA Verkeersregelaars B.V. vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht; i. op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht de door SAVA Verkeersregelaars B.V. en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; j. zijn medewerkers de door SAVA Verkeersregelaars B.V. ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst gegeven instructies, adviezen, aanwijzingen e.d. tijdig en juist opvolgen; k. de aan hem door SAVA Verkeersregelaars B.V. ter beschikking gestelde materialen en/of hulpmiddelen tijdig, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en beschadigingen aan SAVA Verkeersregelaars B.V. worden geretourneerd dan wel aan SAVA Verkeersregelaars B.V. ter beschikking worden gesteld.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart SAVA Verkeersregelaars B.V. voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden.

3. De wederpartij staat SAVA Verkeersregelaars B.V. toe naam aanduidingen en reclame op of bij de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht aan te brengen.

4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en SAVA Verkeersregelaars B.V. nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van SAVA Verkeersregelaars B.V. om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1. SAVA Verkeersregelaars B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan SAVA Verkeersregelaars B.V. weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. SAVA Verkeersregelaars B.V. zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. SAVA Verkeersregelaars B.V. zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien SAVA Verkeersregelaars B.V. als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 8: Risico van opslag informatie

1. SAVA Verkeersregelaars B.V. zal alle van de wederpartij ontvangen gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden te voorkomen.

2. SAVA Verkeersregelaars B.V. is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden- al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van SAVA Verkeersregelaars B.V. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan SAVA Verkeersregelaars B.V. verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden.

Artikel 9: Levering, leveringstermijnen

1. De overeengekomen datum c.q. data waarop de prestatie dient te worden geleverd c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd zal c.q. zullen door SAVA Verkeersregelaars B.V. – behoudens overmacht situaties – strikt worden nageleefd tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een fatale termijn voor levering is overeengekomen en SAVA Verkeersregelaars B.V. haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door SAVA Verkeersregelaars B.V. per transactie worden gefactureerd.

4. Het risico betreffende de te leveren bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment dat deze bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.

5. Het risico betreffende de te leveren materialen en/of hulpmiddelen gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren materialen en/of hulpmiddelen op de plaats van bestemming aankomen.

6. Verzending c.q. transport van de bescheiden c.q. materialen en/of hulpmiddelen geschiedt op een door SAVA Verkeersregelaars B.V.te bepalen wijze, voor risico van SAVA Verkeersregelaars B.V. maar voor rekening van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de materialen en/of hulpmiddelen c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt SAVA Verkeersregelaars B.V. zich het recht voor de materialen en/of hulpmiddelen c.q. bescheiden voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij SAVA Verkeersregelaars B.V. in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de materialen en/of hulpmiddelen c.q. bescheiden alsnog te leveren. Een en ander, tenzij SAVA Verkeersregelaars B.V. uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft SAVA Verkeersregelaars B.V. het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. SAVA Verkeersregelaars B.V. is alsdan gerechtigd de opslag te beëindigen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.

9. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

Artikel 10: Voorgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang of voortgang van de werkzaamheden en/of de levering van de materialen, hulpmiddelen, bescheiden c.q. diensten wordt vertraagd doordat: A. SAVA Verkeersregelaars B.V. niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen; B. SAVA Verkeersregelaars B.V. niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; C. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft SAVA Verkeersregelaars B.V. recht op een zodanige verlenging van de leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. SAVA Verkeersregelaars B.V. zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd de hiermee gemoeide extra kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of de levering van de materialen, hulpmiddelen, bescheiden c.q. diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen c.q. kan worden uitgevoerd, zal SAVA Verkeersregelaars B.V. met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. SAVA Verkeersregelaars B.V. zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft SAVA Verkeersregelaars B.V. in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

4. Meerwerk dient schriftelijk tussen SAVA Verkeersregelaars B.V. en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. SAVA Verkeersregelaars B.V. is gerechtigd de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.

5. De wederpartij zal iedere conceptversie van door SAVA Verkeersregelaars B.V. te vervaardigen bescheiden steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan SAVA Verkeersregelaars B.V. kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door SAVA Verkeersregelaars B.V. aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. SAVA Verkeersregelaars B.V. is gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij.

6. Ingeval SAVA Verkeersregelaars B.V. in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11: Klachten

1. De wederpartij is verplicht de door SAVA Verkeersregelaars B.V. geleverde bescheiden – welke niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd – direct bij het in ontvangst nemen te controleren. Eventuele fouten en/of onjuistheden die in redelijkheid bij een eerste controle van de bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan SAVA Verkeersregelaars B.V. te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan SAVA Verkeersregelaars B.V.

2. Alle klachten ten aanzien van de geleverde materialen, de verrichte werkzaamheden c.q. verleende diensten dienen eveneens direct na ontdekking schriftelijk aan SAVA Verkeersregelaars B.V. te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan SAVA Verkeersregelaars B.V. is gemeld, worden de bescheiden c.q. materialen en/of hulpmiddelen geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden en worden de werkzaamheden c.q. diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht c.q. verleend.

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

5. De wederpartij dient SAVA Verkeersregelaars B.V. in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan SAVA Verkeersregelaars B.V. te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht het noodzakelijk is dat SAVA Verkeersregelaars B.V. ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

6. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van bescheiden die na ontvangst door de wederpartij zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt.

7. Geen klachten zijn mogelijk indien de klacht niet langer te verifiëren is.

Artikel 12: Garanties

1. SAVA Verkeersregelaars B.V. zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden c.q. leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. De door SAVA Verkeersregelaars B.V. in te zetten verkeersregelaars voldoen aan de (wettelijke) regels die gelden voor verkeersregelaars.

3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, rust op SAVA Verkeersregelaars B.V. een inspanningsverplichting. SAVA Verkeersregelaars B.V. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. SAVA Verkeersregelaars B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht.

4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en/of hulpmiddelen baseert SAVA Verkeersregelaars B.V. zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen en/of hulpmiddelen verstrekt over de eigenschappen. Indien voor de geleverde materialen en/of hulpmiddelen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. SAVA Verkeersregelaars B.V. zal de wederpartij hierover informeren.

5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal SAVA Verkeersregelaars B.V. kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden c.q. diensten of voor vervanging van de ingezette personen dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden c.q. leveringen. Een en ander ter keuze van SAVA Verkeersregelaars B.V. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13: Garanties

1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties aanvaardt SAVA Verkeersregelaars B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is SAVA Verkeersregelaars B.V. slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van SAVA Verkeersregelaars B.V. voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien SAVA Verkeersregelaars B.V. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van SAVA Verkeersregelaars B.V. te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van SAVA Verkeersregelaars B.V. niet uitkeert of de schade niet onder een door SAVA Verkeersregelaars B.V. gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van SAVA Verkeersregelaars B.V. beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

5. De wederpartij dient SAVA Verkeersregelaars B.V. uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6. Indien SAVA Verkeersregelaars B.V. haar werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden, is SAVA Verkeersregelaars B.V. slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. diensten.

7. Stelt de wederpartij materialen en/of hulpmiddelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan SAVA Verkeersregelaars B.V. beschikbaar, dan is SAVA Verkeersregelaars B.V. in geen geval aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de materialen en/of hulpmiddelen zelf.

8. De wederpartij verliest diens rechten jegens SAVA Verkeersregelaars B.V., is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart SAVA Verkeersregelaars B.V. tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover die schade is ontstaan: a. doordat de wederpartij en/of diens medewerkers niet conform de door SAVA Verkeersregelaars B.V. in redelijkheid gegeven instructies, aanwijzingen en/of adviezen heeft c.q. hebben gehandeld; b. door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan SAVA Verkeersregelaars B.V.; c. aan door SAVA Verkeersregelaars B.V. aan de wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen en/of hulpmiddelen; d. door gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde bescheiden en/of handelen in strijd met de door of namens SAVA Verkeersregelaars B.V. verstrekte bescheiden; e. doordat een beoogd resultaat, ondanks inspanningen van SAVA Verkeersregelaars B.V. daartoe, niet wordt behaald; f. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan SAVA Verkeersregelaars

B.V. verstrekte of voorgeschreven gegevens, goedkeuringen (waaronder begrepen vergunningen, ontheffingen e.d.) en/of bescheiden; g. door niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden door de wederpartij; h. doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SAVA Verkeersregelaars B.V.

9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid h van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart SAVA Verkeersregelaars B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van SAVA Verkeersregelaars B.V. of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal SAVA Verkeersregelaars B.V. de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14: Betaling

1. SAVA Verkeersregelaars B.V. is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan SAVA Verkeersregelaars B.V. een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door SAVA Verkeersregelaars B.V. betaling alsnog uitblijft, is SAVA Verkeersregelaars B.V. bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft SAVA Verkeersregelaars B.V. eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door SAVA Verkeersregelaars B.V. ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van SAVA Verkeersregelaars B.V. te verrekenen met eventuele tegen vorderingen die hij heeft op SAVA Verkeersregelaars B.V.. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

1. SAVA Verkeersregelaars B.V. is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door SAVA Verkeersregelaars B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan SAVA Verkeersregelaars B.V. voorbehouden.

3. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan SAVA Verkeersregelaars B.V. te verstrekken of verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die SAVA Verkeersregelaars B.V. door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart SAVA Verkeersregelaars B.V. voor aanspraken van deze derden.

Artikel 16: Retentierecht

1. SAVA Verkeersregelaars B.V. is bevoegd de teruggave van alle door de wederpartij aan haar verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden , die SAVA Verkeersregelaars B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

1. SAVA Verkeersregelaars B.V. behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren bescheiden voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens SAVA Verkeersregelaars B.V. heeft voldaan.

2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren bescheiden, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering van de bescheiden verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Zolang op de geleverde bescheiden een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze bescheiden op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

4. De wederpartij is verplicht SAVA Verkeersregelaars B.V. direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de bescheiden waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

5. De wederpartij is verplicht om de bescheiden waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens SAVA Verkeersregelaars B.V. heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van SAVA Verkeersregelaars B.V. te bewaren.

6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering, dat de bescheiden die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal SAVA Verkeersregelaars B.V. op haar eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of SAVA Verkeersregelaars B.V. een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan SAVA Verkeersregelaars B.V. en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde bescheiden terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van SAVA Verkeersregelaars B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij: A. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; B. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; C. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen; D. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; E. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of SAVA Verkeersregelaars B.V., is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van SAVA Verkeersregelaars B.V. wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van SAVA Verkeersregelaars B.V., van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van SAVA Verkeersregelaars B.V.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, terrorisme, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van SAVA Verkeersregelaars B.V. en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongevallen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen en uitval van automatisering of elektriciteit e.d..

4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens SAVA Verkeersregelaars B.V. tot aan dat moment na te komen.

Artikel 20: Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan SAVA Verkeersregelaars B.V. een door SAVA Verkeersregelaars B.V. nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door SAVA Verkeersregelaars B.V. gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. SAVA Verkeersregelaars B.V. is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen -20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien de wederpartij een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden minder dan 8 uur voordat de werkzaamheden zouden aanvangen annuleert is hij aan SAVA Verkeersregelaars B.V. 100% van het overeengekomen honorarium c.q. de overeengekomen prijs verschuldigd.

3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal SAVA Verkeersregelaars B.V. vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4. SAVA Verkeersregelaars B.V. is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. SAVA Verkeersregelaars B.V. is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.

6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is SAVA Verkeersregelaars B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van SAVA Verkeersregelaars B.V. te vergoeden.

7. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen SAVA Verkeersregelaars B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar SAVA Verkeersregelaars B.V. is gevestigd, zij het dat SAVA Verkeersregelaars B.V. altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.